Orły 2015: "Bogowie" bezkonkurencyjni. Zawiódł "Jack Strong"

Znamy już laureatów Orłów 2015! Niekwestionowanym zwycięzcą 17. edycji Polskich Nagród Filmowych, nazywanych krajowymi Oscarami, jest film "Bogowie" w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Obraz został nagrodzony aż siedmioma statuetkami - w najważniejszych kategoriach!
Łukasz Palkowski odebrał nagrodę dla najlepszego filmu, za najlepszą reżyserię i nagrodę publiczności przyznawaną przez czytelników Filmwebu. Tomasz Kot odebrał nagrodę za najlepszą pierwszoplanową rolę męską, a Piotr Głowacki za najlepszą rolę drugoplanową. Krzysztof Rak został uhonorowany nagrodą za najlepszy scenariusz. A Piotr Sobociński Jr. odebrał Orła za najlepsze zdjęcia.

"Miasto 44" Jana Komasy otrzymało cztery statuetki - w kategoriach najlepszej scenografii, najlepszych kostiumów, najlepszego montażu i odkrycia roku dla Zofii Wichłacz. Jednym z faworytów rozdania tegorocznych Orłów był film "Jack Strong". Obraz w reżyserii Władysława Pasikowskiego był nominowany w aż 11 kategoriach. Jednak powędrowała do niego tylko jedna statuetka - za najlepszą główną rolę kobiecą dla Mai Ostaszewskiej.

Tegoroczna statuetka w kategorii najlepszej roli drugoplanowej za film "Pod Mocnym Aniołem" jest już piątą wygraną Kingi Preis w tym konkursie. "Lewiatan" przegrał z polska "Idą" w wyścigu po Oscary, ale Polska Akademia Filmowa uhonorowała film Andrieja Zwiagincewa Orłem 2015 w kategorii najlepszego filmu europejskiego.

Orły od tego roku przyznawane są w 19 kategoriach. Nagroda dla najlepszego filmowego serialu telewizyjnego została przyznana "Czasowi Honoru - Powstaniu" w reżyserii Jana Hryniaka. W tej kategorii Orły zostały przyznane po raz pierwszy.

Nazwiska laureatów tegorocznej edycji Nagród Polskiej Akademii Filmowej, odpowiedniku francuskich Cezarów, czeskich Lwów czy hiszpańskich Goi, zostały ogłoszone podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Gospodarzami ceremonii byli Grażyna Torbicka i Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński.

Orły 2015. Gwiazdy pozują na czerwonym dywanie, a wśród nich Gruszka i Książkiewicz. Jest też elegancki Tomasz Kot >>

Jako pierwszy, 25 lutego, został ogłoszony laureat Orłów 2015 za Osiągnięcia Życia. Nagrodę otrzymał wybitny aktor teatralny i filmowy Franciszek Pieczka. Lista niezapomnianych filmów z jego udziałem jest długa. Zagrał m.in. w "Matce Joannie od aniołów" Jerzego Kawalerowicza, "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa, "Żywocie Mateusza" Witolda Leszczyńskiego, czy "Austerii" Jerzego Kawalerowicza. Popularność przyniosła mu rola Gustlika w serialu "Czterej pancerni i pies".

Przeczytaj więcej o Nagrodzie za Osiągnięcia Życia dla Franciszka Pieczki >>

Lista zwycięzców Orłów 2015:

Najlepszy Film
"Bogowie" - reż. Łukasz Palkowski


Najlepsza Reżyseria
Łukasz Palkowski - "Bogowie"


Najlepszy Scenariusz
Krzysztof Rak - "Bogowie"


Najlepsza Główna Rola Męska
Tomasz Kot - "Bogowie"


Najlepsza Główna Rola Kobieca
Maja Ostaszewska - "Jack Strong"


Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska
Piotr Głowacki - "Bogowie"


Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca
Kinga Preis - "Pod Mocnym Aniołem"


Najlepsze Zdjęcia
Piotr Sobociński Jr. - "Bogowie"


Najlepsza Scenografia
Grzegorz Piątkowski, Marek Warszewski - "Miasto 44"


Najlepsza Muzyka
Czesław Niemen - "Sen o Warszawie"


Najlepsze Kostiumy
Magdalena Rutkiewicz-Luterek, Dorota Roqueplo - "Miasto 44"


Najlepszy Montaż
Michał Czarnecki - "Miasto 44"


Najlepszy Dźwięk
Bartosz Putkiewicz - "Powstanie Warszawskie"


Najlepszy Film Europejski
"Lewiatan" (Leviathan) - reż. Andriej Zwiagincew


Odkrycie roku
Zofia Wichłacz - najlepsza główna rola kobieca "Miasto 44"


Najlepszy Film Dokumentalny
"Powstanie Warszawskie" - reż. Jan Komasa


Nagroda Publiczności Filmwebu
"Bogowie" - reż. Łukasz Palkowski


Najlepszy Filmowy Serial Telewizyjny
"Czas Honoru- Powstanie" - reż. Jan Hryniak


Nagroda za Osiągnięcia Życia
Franciszek Pieczka


Dotychczasowymi laureatami Orłów w kategorii najlepszego filmu były: "Historia kina w Popielawach" (1999), "Dług" (2000), "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" (2001), "Cześć, Tereska" (2002), "Pianista" (2003) i "Zmruż oczy" (2004), "Wesele" (2005), "Komornik" (2006), "Plac Zbawiciela" (2007), "Katyń" (2008), "33 sceny z życia" (2009), "Rewers" (2010), "Essential Killing" (2011), "Róża" (2012), "Obława" (2013), "Ida" (2014).

W ubiegłych latach nagrodę w kategorii najlepszego filmu dokumentalnego otrzymały filmy: "Wirtualna wojna" w reżyserii Jacka Bławuta (2103) oraz "Inny świat" w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej (2014).

Zobacz pełną listę nominowanych filmów. O statuetkę Orłów 2015 Nagród Polskiej Akademii Filmowej walczyły te filmy >>

Orły 2015 to już 17. edycja konkursu, w którym w tym roku wzięło udział 42 polskich filmów fabularnych. W kategorii najlepszego filmu dokumentalnego członkowie Akademii wybierali nominowanych spośród 85 produkcji.

Tegoroczna edycja konkursu rozpoczęła się 15 stycznia 2015 roku tradycyjnym wysłaniem kart przez wiodącą na rynku firmę doradczo-audytorską PwC do ponad 600 członków Polskiej Akademii Filmowej. Pierwsza tura głosowania zakończyła się o północy 2 lutego.

17. edycja Polskich Nagród Filmowych odbywała się pod honorowym patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzaty Omilanowskiej.

Kinem Przeglądu filmów kandydujących do Orłów 2015 było kino Iluzjon Filmoteki Narodowej, a partnerem przeglądu - Filmoteka Narodowa. Przegląd on-line wybranych filmów kandydujących do Orłów 2015 dostępny jest w serwisie Kinoplex.pl. Można tam zobaczyć także filmy z poprzednich edycji Orłów.

Przeczytaj biografię słynnego polskiego kardiochirurga Zbigniewa Religi >>


Więcej o:
Komentarze (1)
Orły 2015: "Bogowie" bezkonkurencyjni. Zawiódł "Jack Strong"
Zaloguj się
 • komisjaeuropejska

  0

  www.fakt.pl/Chca-postawic-Relidze-pomnik-ale-nie-wiedza-jaki-,artykuly,96062,1.html
  Chcą postawić Relidze pomnik, ale nie wiedzą jaki...

  15.02.2011 13:51
  aktualizacja: 15.02.2011 13:51
  Słowa kluczowe: Zabrze, Zbigniew Religa, konkurs, pamiątka, pomnik, radni, upamiętnienie, śmierć
  ZOBACZ ZDJĘCIA
  Artur Gier­wa­tow­ski Były też pomysły na realistyczną rzeźbę

  Bez roz­strzy­gnię­cia za­koń­czył się ogło­szo­ny przez wła­dze Za­brza kon­kurs na pro­jekt po­mni­ka upa­mięt­nia­ją­ce­go prof. Zbi­gnie­wa Re­li­gę
  Sąd kon­kur­so­wy nie wy­brał żad­nej z 18 zgło­szo­nych prac. Praw­do­po­dob­nie w naj­bliż­szych mie­sią­cach bę­dzie ogło­szo­ny nowy kon­kurs.
  Jak po­in­for­mo­wa­ła we wto­rek prze­wod­ni­czą­ca sądu kon­kur­so­we­go, peł­no­moc­nicz­ka pre­zy­den­ta Za­brza ds. re­wi­ta­li­za­cji Mał­go­rza­ta Bom­bel­ka, de­cy­zję o nie­wy­bra­niu żad­ne­go ze zgło­szo­nych pro­jek­tów sąd kon­kur­so­wy pod­jął jed­no­gło­śnie. W skład sądu na po­cząt­ku wcho­dzi­li miej­scy radni i urzęd­ni­cy, ale potem włą­czo­no jesz­cze dwóch uzna­nych rzeź­bia­rzy - Zyg­mun­ta Brach­mań­skie­go i Sta­ni­sła­wa Sło­do­we­go. - Wszy­scy człon­ko­wie sądu kon­kur­so­we­go mieli po­dob­ne od­czu­cia - za­zna­czy­ła prze­wod­ni­czą­ca.
  O tym, że w Za­brzu sta­nie po­mnik prof. Re­li­gi - zmar­łe­go pra­wie dwa lata temu wy­bit­ne­go kar­dio­chi­rur­ga, przez wiele lat zwią­za­ne­go z tym ślą­skim mia­stem - radni zde­cy­do­wa­li w sierp­niu 2009 roku. Po­mnik ma sta­nąć w cen­trum Za­brza, u zbie­gu ulic Po­wstań­ców Ślą­skich i prof. Re­li­gi. Za­brzań­scy radni nada­li ulicy imię pro­fe­so­ra krót­ko po jego śmier­ci.
  POLECANE ARTYKUŁY
  Wiele osób wspomina profesora. Anna Religa specjalnie dla nas. PRZECZYTAJ!
  Wiele osób wspomina profesora. Anna Religa specjalnie dla nas. PRZECZYTAJ!
  Wiele osób go wspomina. Ile razy jestem na Powązkach, zawsze są świeże kwiaty, zapalone znicze - mówi w rozmowie z nami wdowa po nieodżałowanym prof. ...
  WSPOMNIENIA O PROFESORZE RELIDZE Religa o mężu: Uciekał ze szpitala
  WSPOMNIENIA ANNY RELIGI Żona o Relidze: Nie umiał kłamać
  WSPOMNIENIA O PROFESORZE Żona Religi: Umieliśmy żyć w rozłące
  Na ogło­szo­ny je­sie­nią roku kon­kurs ar­chi­tek­to­nicz­no-rzeź­biar­ski na kon­cep­cję po­mni­ka wpły­nę­ło osiem­na­ście pro­jek­tów - od kla­sycz­nych, gdzie pro­fe­sor stoi na po­stu­men­cie lub "spa­ce­ru­je" po parku, po na­wią­zu­ją­ce do pro­fe­sji chi­rur­ga kon­cep­cje, gdzie po­stać Re­li­gi wpi­sa­na jest w kon­tu­ry sym­bo­licz­ne­go serca lub gdzie pro­fe­sor stoi obok serca po­ka­za­ne­go na­tu­ra­li­stycz­nie.
  Były też pro­jek­ty na­wią­zu­ją­ce do słyn­ne­go zdję­cia z 1985 r., przed­sta­wia­ją­ce­go sie­dzą­ce­go na krze­śle, zmę­czo­ne­go prof. Re­li­gę, po do­ko­na­niu pierw­sze­go w Pol­sce uda­ne­go prze­szcze­pu serca. Kon­kur­so­wi to­wa­rzy­szy­ły kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne. W za­brzań­skim Te­atrze Nowym, gdzie pre­zen­to­wa­no kon­kur­so­we pro­jek­ty, można było wrzu­cać głosy do przy­go­to­wa­nej urny. Gło­so­wać można było rów­nież w in­ter­ne­cie. Łącz­nie od­da­no ok. 5 tys. gło­sów - trzy naj­po­pu­lar­niej­sze prace zy­ska­ły uzna­nie ponad ty­sią­ca gło­su­ją­cych.
  Człon­ko­wie sądu kon­kur­so­we­go mieli wziąć pod uwagę wy­ni­ki kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, ale nie byli zo­bo­wią­za­ni do wska­za­nia pracy, która wygra gło­so­wa­nie. Po­nie­waż nie wy­gra­ła żadna zgło­szo­na praca, wła­dze Za­brza praw­do­po­dob­nie wkrót­ce ogło­szą ko­lej­ny kon­kurs. We­dług Bom­bel­ki, może to na­stą­pić w naj­bliż­szych mie­sią­cach.
  Zmar­ły w 2009 r. le­karz, par­la­men­ta­rzy­sta i mi­ni­ster zdro­wia był ho­no­ro­wym oby­wa­te­lem Za­brza - mia­sta, gdzie od­niósł wiel­kie za­wo­do­we suk­ce­sy i które da­rzył wiel­kim sen­ty­men­tem. Pro­fe­

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX