Regulamin

Przeczytaj uważnie!

Ramowy regulamin konkursów organizowanych w serwisie gazeta.pl dla prenumeratorów news - lettera

 

§ 1. Niniejszy regulamin, (dalej: ?Regulamin") określa ramowe zasady organizacji konkursów (dalej: "konkursy" lub "konkurs") w serwisie internetowym gazeta.pl. dla prenumeratorów news-lettera (dalej: "n-letter").

 

§ 2. Podmiotem urządzającym konkursy na zasadach określonych w Regulaminie jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486,  kapitał zakładowy 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, dalej: "Organizator".

 

§ 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursów organizowanych na zasadach określonych w Regulaminie będą przez nią przetwarzane w celu (i) realizacji konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców konkursu, (iii) doręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

§ 4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów.

 

§ 5. Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w Regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jest dozwolony wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.

 

§ 6. Na stronach internetowych portalu gazeta.pl, wskazanych w n-letterze będą ogłaszane zapowiedzi danych konkursów. Każda zapowiedź dotyczyła będzie jednego, odrębnego konkursu. Każda zapowiedź będzie zawierała:

a) datę oraz czas przeprowadzenia konkursu;

b) szczegółowe zasady konkursu;

c) rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców konkursu;

d) sposób zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (dalej: "zgłoszenie");

e) termin i miejsce odbioru nagród.

 

§ 7. W danym konkursie wezmą udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą w treści zgłoszenia do konkursu  wymagane elementy oraz wyślą zgłoszenie w terminie umożliwiającym jego dotarcie do podmiotu przyjmującego zgłoszenie, w ściśle określonym czasie i kolejności, a ponadto spełnią inne wymagania określone w zapowiedzi danego konkursu. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na odpowiedni serwer poczty przychodzącej Organizatora lub wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS.

 

§ 8. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Organizator nie zwraca kosztów zgłoszeń.

 

§ 9. Jeden uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej nagrody w konkursie. W przypadku uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody w danym konkursie, dalsze ich zgłoszenia nie będą uwzględniane przy wyłanianiu kolejnych zwycięzców tego konkursu.

 

§ 10. Zwycięzcami danego konkursu zostaną osoby, w liczbie równej liczbie nagród określonej w zapowiedzi danego konkursu, które spełnią warunki określone w Regulaminie i zapowiedzi danego konkursu. Jeżeli zapowiedź danego konkursu tak stanowi, konkurs może być przeprowadzony w turach, i w takim też przypadku zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą przyznania nagród w danej turze danego konkursu. Do każdego zwycięzcy danego konkursu organizator wyśle  powiadomienie o otrzymaniu prawa do nagrody w danym konkursie (telefonicznie, mailowo, przez SMS w zależności od przewidzianego sposobu zgłoszenia do udziału w konkursie). Bez względu na liczbę takich powiadomień, zwycięzca uzyskuje prawo tylko do jednej nagrody.

 

§ 11. Nagrody będą wysyłane pocztą na adres wskazany przez uczestnika w zgłoszeniu do konkursu lub wydawane w terminach, miejscach i na zasadach określonych w zapowiedzi danego konkursu. W przypadku, gdy w dniu wysłania powiadomienia, o którym mowa w § 10, organizator otrzyma od zwycięzcy  informację, że zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody w wyznaczonym w zapowiedzi konkursu terminie, termin odbioru przez tego zwycięzcę nagrody ulega przedłużeniu o 5 dni roboczych. W takim jednak przypadku, jeżeli nawet z zapowiedzi konkursu wynikała możliwość wyboru przez zwycięzcę pomiędzy różnymi nagrodami w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo do wydania temu zwycięzcy ostatniej pozostałej Organizatorowi nagrody przewidzianej w konkursie, bez możliwości wyboru przez zwycięzcę pomiędzy nagrodami.

 

§ 12. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu lub adresu e-mail, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.

 

§ 13. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w § 12 lub gdy uprawniona osoba nie odbierze nagrody w określonym w zapowiedzi danego konkursu miejscu i terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.

 

§ 14. Reklamacje dotyczące danego konkursu należy składać na adres Organizatora.

 

§ 15. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie gazeta.pl pod adresem www.film.gazeta.pl