Regulamin konkursu "Wygraj lunch z autorką"

R E G U L A M I NKonkursu pod nazwą "Wygraj lunch z autorką"

1. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 59944; kapitał zakładowy 50.937.386,00 PLN – wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych), którzy spełnią wymagania określone w ust. 3 i 4 poniżej, z zastrzeżeniem, że uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora ani jego małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z konkursu.

3. Udział w konkursie mogą wziąć osoby zarejestrowane jako użytkownicy serwisu www.publio.pl oraz te, które zarejestrują się jako użytkownicy tego serwisu w okresie pomiędzy 23 września 2016 r. a 25 września 2016 r. włącznie.

4. Aby wziąć udział w konkursie, użytkownik serwisu www.publio.pl powinien w dniach od 23 września 2016 r. od godz. 00:00 do 25 września 2016 r. do godz. 23:59 przesłać na adres konkurs@publio.pl e-mail z odpowiedzią na pytanie konkursowe: O czym chciałbyś porozmawiać z autorką dalszej części przygód Herkulesa Poirot?

5.Wysyłając odpowiedź, użytkownik wyraża zgodę na jej rozpowszechnianie na stronie internetowej www.publio.pl na profilu publio.pl na Facebooku oraz na innych serwisach partnerskich. Zgoda, o której mowa powyżej, może być w każdym czasie cofnięta.

6. Spośród wszystkich odpowiedzi przesłanych w okresie, o którym mowa w ust. 4, jury wybierze 2 najciekawsze. Zwycięzcy konkursu otrzymają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z autorką książki „Zamknięta trumna” Sophie Hannah, które odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. w Warszawie. Szczegóły spotkania zostaną przesłane zwycięzcom po ich wyłonieniu.

7. Wynik konkursu zostanie opublikowany w zaktualizowanym na stronie www.gazeta.pl artykule do dnia 26 września 2016 r. do godz. 15:00. Nadto Organizator w dniu publikacji wyników konkursu powiadomi zwycięzców konkursu o przyznanym prawie do nagrody w wiadomości e-mail.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać poczta elektroniczną na adres e-mail konkurs@publio.pl lub listem na adres organizatora podany w punkcie 1 – z dopiskiem: Publio, „Wygraj lunch z autorką”. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

9. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.publio.pl, przy czym zmiany nie mogą naruszać, ograniczać ani pozbawiać uczestników konkursu praw przez nich już nabytych.