Regulamin konkursu "Po prostu przyjaźń"

Regulamin konkursu:

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Po prostu przyjaźń” zwanego dalej „Konkursem” oraz fundatorem nagród jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w aplikacji mobilnej Gazeta.pl LIVE, zwanej dalej
„Aplikacją” w dniu 5 stycznia 2017 roku.

3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: „Regulamin“).

4. Regulamin jest dostępny w Aplikacji.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w dniu 5 stycznia 2017 roku od godz.8:00 do godz. 23:59 wykonać zadanie konkursowe, tj. Przesłać na adres mailowy biuro@next-film.pl odpowiedź na pytanie: „Dlaczego chciałbyś zabrać swojego przyjaciela/ swoją przyjaciółkę do kina?“, przy czym przesłana Praca Konkursowa nie może zawierać więcej niż 300 znaków bez spacji.

2. Po wysłaniu wykonanego zadania konkursowego w sposób określony w ust. 1 (dalej: „Praca Konkursowa“) uczestnik Konkursu nie może dokonywać w Pracy Konkursowej żadnych zmian.

3. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną Pracę Konkursową.

4. Uczestnik Konkursu jest obowiązany zapewnić, że Praca Konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej.

5. Praca Konkursowa może zostać opublikowana w Aplikacji, na stronach portalu Gazeta.pl, na stronach profilu Gazeta.pl utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników Konkursu, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust 1 powużej, jury wskaże 47 laureatów, których Prace Konkursowe zostaną uznane za najlepsze, którym zostanie
przyznana nagroda okrelsona w § 5 ust 1 Regulaminu.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Wyłaniając laureatów Konkursu, jury będzie się kierować w szczególności poziomem
merytorycznym, pomysłowością, kreatywnością i poprawnością zgłoszonych Prac
Konkursowych.

5. Do dnia 12 stycznia 2017 roku Organizator powiadomi wyłącznie laureatów Konkursu o wynikach, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika Konkursu przy wysłaniu Pracy Konkursowej.

§ 5. Nagrody.

1. Dla każdego z laureatów, o których mowa w §4 ust 2 nagrodą jest jedno dwusosobowe zaproszenie do kina sieci Helios lub/i Cinema City na film „Po prostu przyjaźń“. Zaproszenia można zrealizować do dnia 26 stycznia 2017r. w dowolnie wybranym kinie, na dowolnie wybrany seans filmu „Po prostu przyjaźń", otwarty dla publiczności, pod warunkiem dostępności miejsc, z wyjątkiem miejsc i seansów premium, w tym m. in. VIP, Cinema Park i seansów specjalnych, w tym m. in.
Ladies Nights. Zaproszenia do kina sieci Cinema City dotyczą tylko Warszawy.

2. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną wysłane do laureatów pocztą elektroniczną, na adresy email wskazany przez każdego z laureatów Konkursu przy wysłaniu Pracy Konkursowej.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem z dopiskiem "Konkurs: Po prostu przyjaźń". Reklamacje można składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i
rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.