Regulamin konkursu "Świętujemy powrót kin"

Regulamin konkursu "Świętujemy powrót kin". Tydzień trzeci.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Świętujemy powrót kin" zwanego dalej „Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem".

2. Współorganizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005092, kapitał zakładowy w wysokości 1.156.346,40 zł, wpłacony w całości, NIP: 725-14-82-632, zwana dalej „Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Kultura.Gazeta.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL https://kultura.gazeta.pl/kultura/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem", w dniach od 20 maja 2021 roku do 07 czerwca 2021 roku.

4.. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

5. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów zapewniających ochronę konsumentów. 

Zobacz wideo POPKultura z pytaniem konkursowym

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 3 czerwca 2021 roku od godziny 16:50 do 7 maja 2021 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs@helios.pl wypowiedź konkursową na temat: "Dlaczego wolisz oglądać filmy w kinie niż na komputerze?". Wypowiedź konkursowa nie może przekraczać 1000 znaków ze spacjami.

2. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze.

3. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego wypowiedź konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi konkursowej do Konkursu.

Wypowiedzi konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W wypowiedziach konkursowych nie można używać nazw firm, ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę, jej produkty lub usługi.

4. Wypowiedź konkursowa może zostać opublikowana w związku z Konkursem: na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com oraz Instagram.com, a także na stronie internetowej oraz profilach utrzymywanych w serwisie Instagram.com, Facebook.com prowadzonych przez Fundatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 5 najciekawszych prac, uczestnikom, którzy je zgłosili, zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1. Wyłaniając laureatów, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac konkursowych.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

4. Zwycięzcy w dniu 8 czerwca 2021 roku zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie jest:

dziesięć jednoosobowych zaproszeń na wybrany seans w dowolnie wybranym przez zwycięzcę kinie sieci Helios do zrealizowania w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku – po dwa jednoosobowe zaproszenia dla każdego z uczestników wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagroda w formacie pdf zostanie przesłana drogą elektroniczną, na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kultura_news@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: Świętujemy otwarcie kin".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe

1. Dane osobowe uczestników Konkursu wspólnie przetwarzane są przez Organizatora oraz Fundatora. Współadministratorami danych osobowych uczestników Konkursu są: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Współadministrator – Agora") oraz Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, adres ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź („Współadministrator – Helios") (łącznie „Współadministratorzy").

2. Ze Współadministratorem – Agora można się skontaktować poprzez adres e-mail: kultura_news@agora.pl lub pisemnie na adres jego siedziby. Ze Współadministratorem – Helios można się skontaktować poprzez adres e-mail: konkurs@helios.pl lub pisemnie na adres jego siedziby.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Współadministratorów:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Współadministratorów; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Współadministratorom usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych.

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Współadministratorów – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3a) i 3b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie nagrody.

10. W związku ze wspólnym administrowaniem danych uczestników Konkursu, Współadministratorzy informują o zasadniczej treści ich uzgodnień:

a) Współadministratorzy zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz wdrażają odpowiednie środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych, oraz w razie potrzeby, aktualizują te środki. Środki te będą uwzględniać stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

b) Współadministratorzy realizują również zadania w zakresie cyklicznej weryfikacji i bieżącego nadzoru nad systemami IT, w tym m.in. przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, sprawuje nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacją, uaktualnianiem systemów, wykonywaniem kopii zapasowych.

c) Współadministratorzy dbając o odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych zapewniają:

- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;

- zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;

- w miarę potrzeb i możliwości zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.

- współpracę wyłącznie z podmiotami, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi wynikających z RODO, a w szczególności wymogi z art. 28 RODO.

d) Współadministratorzy zobowiązują się do administrowania danymi osobowymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami RODO.

e) Współadministratorzy:

- zbierają dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddają ich dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami;

- dbają o poprawność i adekwatność danych w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

- przechowują dane w postaci umożliwiającej identyfikację uczestników, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

f. W celu realizacji tych obowiązków Współadministratorzy wdrożyli dokumentację ochrony danych osobowych.

h. Współadministratorzy ustalili, co następuje:

- Wspólnie są odpowiedzialni za zapewnienie uczestnikom realizacji ich praw, wynikających z RODO, stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności danych osobowych, powierzanie przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym; obsługę prób naruszeń oraz naruszeń ochrony danych;

- Wspólnie są odpowiedzialni za zapewnienie osobom, których dane osobowe dotyczą, informacji zgodnie z art. 13 RODO, zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych o naruszeniu ochrony danych;

- Wspólnie są odpowiedzialni za pozyskanie i archiwizację oświadczeń dotyczących przeniesienia praw autorskich do pracy konkursowej;

11. Uczestnicy niezależnie od powyższych ustaleń mogą wykonywać swoje prawa wobec każdego z Współadministratorów z osobna:

a) Współadministrator – Agora wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby (w przypadku korespondencji na adres siedziby, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

b) Współadministrator – Helios wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iodo@helios.pllub pisemnie na adres siedziby (w przypadku korespondencji na adres siedziby, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.