Regulamin konkursu "Tym razem z kulturą 1"

Regulamin konkursu "Tym razem z kulturą 1"

Regulamin konkursu "Tym razem z kulturą".

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Tym razem z kulturą 1” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Kultura.Gazeta.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL https://kultura.gazeta.pl/kultura/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 10 listopada 2017 roku do 16 listopada 2017 roku.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

4.Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 10 listopada 2017 roku od godziny 15:00 do 16 listopada 2017 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs_kultura@agora.pl wypowiedź konkursową na temat: „Co powinno pojawić się w naszym cyklu „Tym razem z kulturą””?”. Zgłoszenie konkursowe musi spełniać następujące wymagania:

a) wypowiedź konkursowa nie może przekraczać 1000 znaków ze spacjami.

b) w zgłoszeniu należy wskazać wybraną przez uczestnika postać nagrody:

- zaproszenie na spektakl „Kobiety na skraju załamania nerwowego” w Teatrze Rampa,

- zaproszenie na film „Cicha noc” do kina Atlantic,

- zaproszenie na wystawę „Krew łączy i dzieli” do Muzeum Historii Żydów Polin,

- zaproszenia na wystawę "Utrata równowagi" w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

3. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu..

4. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże łącznie 8 zwycięskich prac konkursowych, przy czym jury wybierze:

a) dwie najciekawsze wypowiedzi, spośród zgłoszeń wskazujących na nagrodę w postaci zaproszenia na spektakl „Kobiety na skraju załamania nerwowego” w Teatrze Rampa;

b) dwie najciekawsze wypowiedzi, spośród zgłoszeń wskazujących na nagrodę w postaci zaproszenia na film „Cicha noc” do kina Atlantic;

c) dwie najciekawsze wypowiedzi, spośród zgłoszeń wskazujących na nagrodę w postaci zaproszenia na wystawę „Krew łączy i dzieli” do Muzeum Historii Żydów Polin;

d) dwie najciekawsze wypowiedzi, spośród zgłoszeń wskazujących na nagrodę w postaci zaproszenia na wystawę „Utrata równowagi” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

3.  W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator w dniu 17 listopada 2017 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:

a) dwa dwuosobowe zaproszenia na spektakl „Kobiety na skraju załamania nerwowego” w Teatrze Rampa do zrealizowania na wybrany spektakl w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku – po jednym dwuosobowym zaproszeniu dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2 a);

b)  dwa dwuosobowe zaproszenia na film „Cicha noc” do kina Atlantic do zrealizowania w dniu 17 listopada 2017 roku, godzina 18.15  – po jednym dwuosobowym zaproszeniu dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2 b);

c) dwa dwuosobowe zaproszenia na wystawę „Krew łączy i dzieli” do Muzeum Historii Żydów Polin do zrealizowania do dnia 29 stycznia 2018 roku  – po jednym dwuosobowym zaproszeniu dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2 c);

d) dwa dwuosobowe zaproszenia na wystawę "Utrata równowagi" w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski do zrealizowania do dnia 07 stycznia 2018 roku – po jednym dwuosobowym zaproszeniu dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2 a).

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody w postaci: zaproszeń na spektakl „Kobiety na skraju załamania nerwowego” w Teatrze Rampa, zaproszeń na wystawę „Krew łączy i dzieli” do Muzeum Historii Żydów Polin, zaproszeń na wystawę "Utrata równowagi" w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską niezwłocznie po przesłaniu przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5. Nagrody w postaci zaproszeń na film „Cicha noc” będą do odebrania w kasie kina Atlantic ul. Chmielna 33, 00-021 Warszawa. Po odbiór nagrody należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości nie później niż 30 minut przed seansem.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres konkurs_kultura@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: „Tym razem z kulturą 1”.  w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.