Regulamin konkursu "Wiem, kim jesteś"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Wiem, kim jesteś", w którym fundatorem nagród jest Ale kino+.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie " Wiem, kim jesteś", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ale kino+, zwany dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu facebook.com, zwanego dalej "Serwisem", w profilu serwisu kultura.gazeta.pl ("Profil"), w dniach od 10.04.2017 roku do 30.04.2017 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie serwisu kultura.gazeta.pl, a link do niego jest zamieszczony w Serwisie.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie:

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 10.04.2017 r. do 30.04.2017r. do godz. 23:59:

1.1. wykonać przypisanie swojego profilu w Serwisie do Profilu (kultura.gazeta.pl) - opcja "Lubię to";

1.2. wykonać zadanie konkursowe wskazane w poście na Serwisie na Profilu, tj. opisać w kilku zdaniach w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na zadanie: Wyobraź sobie, że jesteś adwokatem głównego bohatera. Na czym oparłbyś linię obrony?

1.3. zaakceptować Regulamin (przesłanie odpowiedzi będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu).

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym komentarz pojawił się pod postem konkursowym na Profilu.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie. Komentarze przesłane jako zgłoszenie do konkursu nie będą nigdzie publikowane i zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do wyłonienia laureatów Konkursu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 10 najciekawszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali, zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Do dnia 09.05.2017 roku Organizator opublikuje w Profilu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, odpowiadając na ich komentarz na Facebooku.

5. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać wiadomość na Profil na Facebooku zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 zestawów - kryminały Solaresa „Nie przysyłajcie kwiatów” oraz torby płócienne z logo Ale kino+, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Nagrody są zwolnione od opodatkowania podatkiem od wygranych w konkursach.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską przez Fundatora w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Wiem, kim jesteś". Reklamacje należy składać w terminie 60 dni od daty opublikowania listy zwycięzców bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody, a w celu wydania nagrody również przez Fundatora. Pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody przez uczestnika dane mogą być wykorzystywane także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.