Regulamin konkursu "Nauczyciel, który mnie zainspirował"

***REGULAMIN***

Regulamin konkursu „Nauczyciel, który mnie zainspirował”.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Nauczyciel, który mnie zainspirował” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Kultura.Gazeta.pl, zwanego dalej „Serwisem”, pod adresem URL: https://kultura.gazeta.pl/kultura/7,161254,22561766,opisz-nam-nauczyciela-ktory-cie-zainspirowal-i-wygraj-nagrody.html, w dniach od 25.10.2017 roku do 12.11.2017 roku.

3. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy w terminie od 25.10.2017 r. godz. 16:00 do 12.11.2017 r. godz. 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs_kultura@agora.pl wypowiedź konkursową na temat: „Nauczyciel, który mnie zainspirował”, z zastrzeżeniem że przesłana wypowiedź konkursowa nie może zawierać więcej niż 1000 znaków bez spacji.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

4. Uczestnik Konkursu zapewnia, że wypowiedź konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu.

5. Wypowiedź konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust 1 powyżej, jury wskaże:

a) trzech laureatów nagrody głównej, określonej w § 5 ust. 1 a);

b) siedmiu laureatów II nagrody, określonej w § 5 ust. 1 b);

c) siedmiu laureatów III nagrody, określonej w § 5 ust. 1 c).

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Do dnia 15.11.2017 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego nagrodzony uczestnik wziął udział w Konkursie.

6. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) trzy zestawy obejmujące: płytę DVD z serialem „Belfer” sezon 1 oraz płytę CD z muzyką z serialu '”Belfer” o łącznej wartości 75 zł – po jednym zestawie dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2 a);

b) siedem płyt DVD z serialem„Belfer” sezon 1 o wartości 40 zł – po jednej płycie dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2b);

c) siedem płyt CD z muzyką z serialu '”Belfer” o wartości 35 zł – po jednej płycie dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2c).

2. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Konkurs „Nauczyciel, który mnie zainspirował”” lub pocztą elektroniczną na adres konkurs_kultura@agora.pl . Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listownie.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Więcej o: