Regulamin konkursu "Bilety do kina 1"

Regulamin konkursu "Bilety do kina 1"

Regulamin konkursu "Bilety do kina 1"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Bilety do kina 1" zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na profilu serwisu Kultura.Gazeta.pl utrzymywanym w serwisie Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/kultura.gazeta/, zwanego dalej „Profilem”, w dniach od 10 listopada 2017 roku do 13 listopada 2017 roku.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie serwisu Kultura.Gazeta.pl. prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://kultura.gazeta.pl/kultura/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 22 listopada 2017 roku od godz. 12:00 do dnia 22 listopada 2017 roku do godz. 16:00 na Profilu pod postem konkursowym zamieścić w komentarzu wypowiedź konkursową: "Odpowiedz jednym zdaniem - Kogo chciałbyś zabrać do kina i dlaczego?", przy czym wypowiedź nie może przekroczyć 500 znaków (ze spacjami).

2. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.

3. Po dokonaniu zgłoszenia pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

5. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na Profilu, na stronach Serwisu, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże cztery zwycięskie pracę konkursową, uznane przez jury za najciekawsze, a uczestnikom którzy je zgłosili, zostaną przyznane nagrody określone w §5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator w dniu 14 listopada 2017 roku do godziny 14.00 zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu  oraz na Profilu. Organizator zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.

5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie są cztery dwuosobowe zaproszenia na film „Morderstwo w hotelu hilton” do kina "Elektronik" do zrealizowania w dniu 22 listopada 2017 roku, godzina 20:15 – po jednym zaproszeniu dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2.

2.  Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody będą do odebrania w kasie kina Elektronik ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa. Po odbiór nagrody należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości nie później niż 30 minut przed seansem.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres konkurs_kultura@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: "Bilety do kina 1" w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.