Regulamin konkursu "Mój ulubiony bohater Watahy 2"

Regulamin konkursu "Mój ulubiony bohater Watahy 2".

Regulamin konkursu „Mój ulubiony bohater Watahy 2”.

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Mój ulubiony bohater Watahy 2” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest HBO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069723, kapitał zakładowy w wysokości 1 789 000 zł, NIP 5261025697, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Kultura.Gazeta.pl  prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL https://kultura.gazeta.pl/kultura/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 14 grudnia 2017 roku do 07 stycznia 2018 roku.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

5. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 14 grudnia 2017 roku od godziny 15:00 do 07 stycznia 2018 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs_kultura@agora.pl wypowiedź konkursową na temat:„Który bohater drugiego sezonu serialu „Wataha 2” jest Twoim ulubionym i dlaczego”?”; wypowiedź konkursowa nie może przekraczać 1000 znaków ze spacjami.

2. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

3. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu..

4. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane także na stronie serwisu internetowego Fundatora i na kontach Fundatora utrzymywanych w serwisach Facebook.com i Instagram.com.

 § 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1.Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) laureata I miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a);

b) laureata II miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 b);

c) laureata III miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 c);

d) 6 laureatów wyróżnień, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 d).

3. Wyłaniając zwycięzcę, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac konkursowych.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Organizator w dniu 08 stycznia 2018 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

6. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny).

 § 5. Nagrody

1.Nagrodami w konkursie są:

a) zestaw obejmujący: głośnik bezprzewodowy oraz mapa i smycz – dla laureata I miejsca;

b) zestaw obejmujący: dużu termos oraz mapa i smycz – dla laureata II miejsca;

c) zestaw obejmujący: mały termos oraz mapa i smycz – dla laureata III miejsca;

d) 6 zestawów obejmujących: koszulkę oraz mapę i smycz -.po jednym zestawie dla każdego z uczestników, o którym mowa w § 4 ust. 2 d).

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską, w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres konkurs_kultura@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: „Mój ulubiony bohater Watahy”.  w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.