Regulamin konkursu ''Kobieta Sukcesu''

Regulamin konkursu ''Kobieta Sukcesu''

§ 1. Postanowienia ogólne

1.            Organizatorem konkursu o nazwie „Kobieta Sukcesu” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2.            Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Kultura.Gazeta.pl  prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL https://kultura.gazeta.pl/kultura/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 26 lutego 2018 roku do 02 marca 2018 roku.

3.            Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1.            Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.            Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora.

3.            Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1.   Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 26 lutego 2018 roku od godziny 15:00 do 02 marca 2018 roku do godziny 10:00 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail konkurs_kultura@agora.pl wypowiedź konkursową na temat: „Napisz, kto i dlaczego jest dla Ciebie kobietą sukcesu?”. Wypowiedź konkursowa nie może przekraczać 1000 znaków ze spacjami.

2.   Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

3.            Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

4.   Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1.            Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.   Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 3 zwycięskie prace konkursowe. Wyłaniając zwycięzcę, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac konkursowych.

3.   W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4.            Organizator w dniu 02 lutego 2018 roku do godziny 15:00 zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

5.            Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny).

§ 5. Nagrody

1.            Nagrodami w konkursie są trzy dwuosobowe zaproszenia na film „Kobieta sukcesu” do kina Cinema City w Galerii Mokotów w dniu 06 marca 2018 roku, godzina 20:00 – po jednym dwuosobowym zaproszeniu dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2.

2.            Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.            Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską, niezwłocznie po przesłaniu przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1.            Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres konkurs_kultura@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: „Kobieta sukcesu”” w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2.            Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3.            Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4.            Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.